Stažení

Zrušení

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně podnikatelský ani samostatně výdělečný.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nám musíte zaslat (SnackCrush, Gurtweilerstrasse 9a, 79761 Waldshut-Tiengen, e-mailová adresa: support@snackcrush.eu) jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). -Mail) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vám dlužit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení, než který nabízíme, zvolili nejlevnější standardní doručení), a to okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; za žádných okolností vám nebudou účtovány poplatky za tuto úhradu. Splacení můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte zaslat zpět nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(Pokud chcete smlouvu odvolat, vyplňte tento formulář a zašlete jej zpět.)

Na

 

ZÁSILKY PROSÍM VRAŤTE NA ADRESU UVEDENOU NA ŠTÍTKU SPOLEČNOSTI DHL.

ZDE NELZE PŘIJÍMAT ŽÁDNÉ BALÍČKY.

VŠECHNY NÁMĚTY NA PODPORU ZASÍLEJTE E-MAILEM MÍSTO DOPISU.

SUPPORT@SNACKCRUSH.EU

 

SnackCrush

St Antonius Str 1

79793 Wutöschingen

– Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení v papírové podobě)

– Datum
—————————————
(*) Nehodící se škrtněte.